Preskoči na vsebino
sl en
prometno inženirstvo (VS) Visokošolski
strokovni
študijski
program

Želite sodelovati pri spreminjanju sveta v bolj trajnostno družbo? Vstopite v svet prometnega inženirstva in postanite del rešitev planiranja, načrtovanja in izvajanja transporta na okolju prijaznejši, energijsko učinkovitejši način – študij prometnega inženirstva je prava izbira za vas!

Stereotipnega “prometnega inženirja” ni, zaposljuje se na številnih različnih delovnih mestih, ki omogočajo preizkušanje in razvijanje sposobnosti v novih okoljih.

Prometni inženir je lahko načrtovalec prometa, ki si prizadeva izboljšati in upravljati prometne sisteme. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju novih prometnih zmogljivosti ter zagotavljanju trajnostnih rešitev z upoštevanjem zelenih pobud v prometni industriji. Prometni inženir pri oblikovanju sodobnih rešitev povezuje strokovna znanja prometnega inženirstva z znanji urbanističnega načrtovanja, okoljevarstva, ITS tehnologij, digitalizacije ter ekonomije.

Na študijskem programu Prometno inženirstvo 1. stopnje VS boste pridobili znanja s področja načrtovanja in upravljanja prometa in mobilnosti, prometne varnosti, priprave in organiziranja prevozne storitve v potniškem in tovornem prometu, izvajanja tehničnega nadzora vozil in infrastrukture, načrtovanja in dimenzioniranja prometne infrastrukture, izdelave investicijskih programov s področja transporta, prometa in mobilnosti ter izdelave strokovnih podlag za presojo vplivov na okolje in prostorskih načrtov.

Študij vključuje veliko praktičnega in projektnega dela, sodelovanja z gospodarstvom ter izvedbo številnih strokovnih dogodkov in ekskurzij.

Vstopi v svet prometnega inženirstva in postani del rešitve za trajnostno prihodnost!

3 leta 6 semestrov
180 kreditnih točk
redni način študija

NAZIV

DIPLOMIRANI INŽENIR prometa (VS) – dipl. inž. prom. (VS)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA prometa (VS) – dipl. inž. prom. (VS)


SHEMA PREDMETNIKAPogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program Prometno inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk
Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji:

 • Izobraževanje diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov izkazoval kreativnost in konkurenčnost.
 • Zaporedno vključevanje in prepletanje temeljnih znanj naravoslovnih in tehničnih ved ter tudi družboslovnih ved zagotavlja spontan prehod k usmerjenim strokovnim znanjem in aplikativnim rešitvam ter dopolnitvam stroke z interdisciplinarnimi in izbirnimi znanji iz najsodobnejših področij prometnega inženirstva.
 • Program je usmerjen v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov, nato se uvede abstrakcija in znanje razširi na splošno veljavne principe in teorije.
 • Diplomant predlaganega programa bo dovolj jasno poznal katere naloge lahko samostojno in pravilno izvede. Naloge, ki pa presegajo okvir njegovega znanja, bo sposoben oblikovati in organizirati njihovo reševanje s pomočjo ustreznih strokovnjakov.
 • Študijski program, ki daje dovolj osnovnega splošnega teoretičnega znanja, splošnega in posebnega strokovnega znanja, da lahko diplomant povezuje specifična znanja in specialnosti s področja prometnega inženirstva.
 • Z moduli in izbirnimi predmeti program omogoča, da študentje pridobijo poglobljena posebna strokovna znanja.
 • S praktičnim usposabljanjem v gospodarstvu se bodo študentje seznanili z inženirskimi problemi in njihovimi rešitvami ter se usposobili za njihovo samostojno reševanje.
 • Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojen ter sposoben komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij.
 • Znatno usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost.

 

Študentje bodo v dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje »Prometno inženirstvo« v okviru splošnih kompetenc pridobili predvsem usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja:

 • sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev prakričnih problemov,
 • razvili sposobnost predvidevanja rešitev ter posledic,
 • obvladovali osnovne raziskovalne metode, postopke in procese,
 • razvili komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem okolju,
 • sposobni uporabiti znanja v praksi,
 • avtonomno delovali v strokovnem delu,
 • sposobni reševanja praktičnih problemov,
 • lahko delovali v mednarodnem okolju samostojno ali v skupinah,
 • razvili kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija.

 

Cilji študijskega programa z vidika splošnih kompetenc so izobraziti diplomanta, ki je na nacionalni in mednarodni ravni sposoben sodelovati pri:

 • zagotavljanju mobilnosti prebivalstva,
 • načrtovanju prometnega sistema in prometnih podsistemov,
 • upravljanju in gospodarjenju s cestno in železniško infrastrukturo,
 • upravljanju s prometom in prometnimi tokovi,
 • načrtovanju, organiziranju in izvajanju prevozov.

 

Pridobljene splošne kompetence so skladne s kompetencami tujih primerjalnih programov.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

Možnosti izbirnih predmetov

Študent lahko izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:

 • strokovni angleški jezik
 • strokovni nemški jezik
 • statistika
 • transportna sredstva in eksplotacija

vsi izbirni predmeti so na voljo tukaj

Prehodi med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja prometa, gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva, strojništva, elektrotehnike, informatike in s področja drugih tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
 • Vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo je možen s področij prometa, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, informatike.

 

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

 

Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Možnosti za nadaljni študij

Diplomant študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.


Brošura predmeta

naslovna slika brosure za prometno inzenirstvoZa študij na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo sem se odločila zato, ker sem želela poskusiti nekaj novega. Za to fakulteto sem se odločila zaradi tega, ker mi je mesto Maribor všeč, poleg tega pa ima naša fakulteta kar nekaj zelo prijaznih in razumljivih profesorjev, na katere se lahko vedno obrneš.
Nika Selšek
DIPLOMANTKA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
Skip to content