Preskoči na vsebino
sl en
prometno inženirstvo (UN) Univerzitetni
študijski
program

Ste inovativni? Vas zanima reševanje problemov transporta in mobilnosti? Želite načrtovati in upravljati sodobne prometne sisteme in prevozne storitve, kot to zahteva in pričakuje družba, zavezana k trajnostnemu razvoju?

Na študijskem programu Prometno inženirstvo 1. stopnje boste pridobili temeljna in specifična uporabna znanja za kreativno in inovativno reševanje problemov iz načrtovanja organizacije in upravljanja prometa ter mobilnosti v sodobnih mestih, v državi, v javnih službah in podjetjih, kakor tudi znanje prometnega planiranja, dimenzioniranja prometne infrastrukture, napovedovanja bodočih prometnih obremenitev. Študij obravnava tudi izdelave načrtov prometnih ureditev ter prometnih študij, celostnih prometnih strategij, načrtov trajnostne mobilnosti in analiz s področja prometne varnosti ter priprave in organizacije prevoznih storitev v potniškem in tovornem prometu. Nepogrešljivo je tudi znanje izvajanja tehničnega nadzora vozil in infrastrukture, izdelave investicijskih programov s področja transporta, prometa in mobilnosti, priprave strokovnih podlag za izdelavo strateških prometno-infrastrukturnih projektov, priprave prometnega dela strokovnih podlag za izdelavo presoj vpliva na okolje.

Univerzitetni študijski program Prometno inženirstvo 1. stopnje vključuje predavanja rednih in gostujočih profesorjev iz prakse, veliko praktičnega dela na seminarskih nalogah in projektih ter številne ekskurzije.

3 leta 6 semestrov
180 kreditnih točk
redni način študija

NAZIV

DIPLOMIRANI INŽENIR prometa (UN) – dipl. inž. prom. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA prometa (UN) – dipl. inž. prom. (UN)


SHEMA PREDMETNIKAPogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program Prometno inženirstvo se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji programa

 • Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov sposoben inovativnega intermodalnega povezovanja različnih področij.
 • Izobraževanje diplomanta s področja prometnega inženirstva, ki bo mu po končanem študiju omogočeno zaposlovanja širom Evrope ali sveta.
 • Študentu omogočiti prehajanje med sorodnimi dodiplomskimi programi. Usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost.
 • Cilj novega programa je tudi zagotavljanje boljše prehodnosti študentov s poudarkom na povečanem individualnem delu pod vodstvom mentorja (tutorja) v višjih letnikih.
 • Zaradi želje po kasnejši akreditaciji programa za naziv Euro-ing. zagotoviti usklajenost programa z minimalnimi zahtevami združenja FEANI:
  Matematika in naravoslovje vsaj 20 % vseh ECTS. Višja matematika (linearna algebra, analitična geometrija, diferencialni in integralni račun, numerična analiza, operacijske raziskave, …) vsaj 24 ECTS.
 • Tehniški predmeti vsaj 60 % vseh ECTS pri tri letnem študiju in 50 % pri daljšem študiju.
 • Ne-tehniški predmeti (komunikacijske spretnosti, ekonomika, management, skupinsko delo, pravo, varnost, okolje, jeziki, …) okoli 10 % vseh ECTS.

 

Študentje bodo v univerzitetnem dodiplomskem študijskem programu »Prometno inženirstvo« v okviru splošnih kompetenc pridobili predvsem:

  • Usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega znanja sodelovali pri:
   – zagotavljanju mobilnosti prebivalstva,
   – načrtovanju prometnih sistemov in prometnih podsistemov,
   – načrtovanju, projektiranju, gradnji in vzdrževanju prometnic,
   – upravljanju s prometom in prometnimi tokovi,
   – načrtovanju in izvajanju prevozov.
  • Usposobljenost povezovanja načel trajnostnega razvoja, osnov ekonomike, pravne ureditve, problematike razvoja prostora in poselitve, problematike varstva okolja s problematiko zagotavljanja mobilnosti prebivalstva in konkurenčnosti gospodarstva:

– Kreativnost in inovativnost kot rezultat širokega spektra nabora vsebin pri študiju.
– Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic.
– Obvladovanje osnov raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje.
– Sposobnost uporabe znanja v praksi.
– Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju.
– Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.
– Kooperativnost, delo v skupini in v mednarodnem okolju

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

Možnosti izbirnih predmetov

Študent lahko izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:

 • šport
 • pametna mobilnost
 • žičniške naprave
 • gospodarjenje s prometnicami
 • hidrotehnika v prometnem inženirstvu
 • vzdrževanje in vrednotenje motornih vozil.
Prehodi med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja prometa, gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva, strojništva, elektrotehnike, informatike in s področja drugih tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
 • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Prometno inženirstvo ni možen.

 

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prometno inženirstvo,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
 • Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

 

Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Možnosti za nadaljni študij

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (1. stopnja) lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Brošura programa

naslovna slika brosure za prometno inzenirstvoPodročje prometa tudi po pridobitvi izobrazbe omogoča nenehno nadgrajevanje znanja, saj so inovacije na področju prometa stalnica in omogoča diplomantom nenehno razvijanje kompetenc, le na ta način ostajamo konkurenčni v širšem mednarodnem okolju in zagotavljamo optimalne rešitve za nas in naše naslednike.
Andraž Mlaker
DIPLOMANT PROMETNEGA INŽENIRSTVA
Skip to content