Preskoči na vsebino
sl en
Gradbeništvo (UN) Univerzitetni
študijski
program

Vas mika projektiranje in gradnja konstrukcij, objektov in infrastrukture? Želite postati široko razgledan diplomant sposoben reševanja sodobnih inženirskih problemov? Vas zanima dinamično, kreativno in inovativno delo?

V prihodnosti bo gradbeništvo ključno za uresničitev sanj o trajnostnih in naprednih gradnjah – zakaj torej ne bi postali del te zgodbe?

Na študijskem programu Gradbeništvo 1. stopnje UN boste pridobili temeljna znanja, ki vam bodo omogočila reševanje praktičnih izzivov na področju gradbeništva, kot so npr. projektiranje konstrukcij, objektov in infrastrukture, priprava in organizacija dela, gradnja objektov, gradbeni nadzor ter varstvo pri delu.

Kot diplomant boste lahko delali kot projektant, načrtovalec, vodja gradbišč, strokovnjak v lokalni ali državni upravi ter na drugih strokovnih delovnih mestih povezanih z gradbeništvom. Študij nudi možnost nadaljevanja študija na 2. stopnji Gradbeništva na FGPA; program je mednarodno primerljiv.

Postanite inovator in gradite svet prihodnosti s študijem gradbeništva UN. Pridobite znanja, ki bodo zagotavljala boljše in trajnostne gradnje za našo družbo in okolje.

3 leta 6 semestrov
180 kreditnih točk
redni način študija

naziv

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN) – dipl. inž. gradb. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN) – dipl. inž. gradb. (UN)


SHEMA PREDMETNIKAPogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše:

 1.  kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 1. splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
 2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 1. splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 2. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 3. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji :

 • Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov sposoben inovativnega povezovanja različnih področij.
 • Študentu omogočiti prehajanje med sorodnimi dodiplomskimi programi.
 • Zadostiti vsebini pričakovanih znanj za področje gradbeništva kot to zahteva slovenska gradbena stroka.
 • Ponuditi študijski program, ki povezuje vsa specifična znanja in specialnosti s področja gradbeništva, kar omogoča diplomantu po končanem programu nadaljevanje študija na podiplomskem študijskem programu »Gradbeništvo« ali sorodnih podiplomskih programih.
 • Usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost.
 • Izobraziti lik strokovnjaka s področja gradbeništva v skladu z evropskimi smernicami ter z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti po končanem študiju nadaljevanje podiplomskega študija na inštitucijah širom Evrope ali sveta, kakor tudi možnost zaposlovanja diplomantov v evropski uniji.
 • Cilj novega programa je tudi zagotavljanje boljše prehodnosti študentov s poudarkom na povečanem individualnem delu pod vodstvom mentorja (tutorja) v višjih letnikih.
 • Zaradi želje po kasnejši akreditaciji programa za naziv Euro-ing. zagotoviti usklajenost programa z minimalnimi zahtevami združenja FEANI: Matematika in naravoslovje vsaj 20 % vseh ECTS. Višja matematika (linearna algebra, analitična geometrija, diferencialni in integralni račun, numerična analiza, operacijske raziskave, …) vsaj 24 ECTS. Tehniški predmeti vsaj 60 % vseh ECTS pri tri letnem študiju in 50 % pri daljšem študiju. Ne-tehniški predmeti (komunikacijske spretnosti, ekonomika, management, skupinsko delo, pravo, varnost, okolje, jeziki, …) okoli 10 % vseh ECTS.

 

Študentje v UN študijskem programu 1. stopnje Gradbeništvo v okviru splošnih kompetenc pridobijo predvsem:

 • Usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, informatike, geodezije, inženirske etike, osnovnih ved gradbene stroke ter osnovnih strokovnih znanj gradbene stroke sposobni projektiranja in izvajanja gradbenih del v smislu ustrezne kakovosti in cene ter izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze.
 • Na osnovi pridobljenih osnovnih znanj strokovnih gradbenih predmetov usposobljenost kreativnega dela v timu gradbenih projektantov in izvajalcev gradbenih del.
 • Usposobljenost povezovanja osnov inženirske ekonomike in problematike varstva okolja s problematiko projektiranja gradbenih konstrukcij in gradbenih izdelkov.
 • Večjo kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija.
 • Sposobnost uporabe znanja v praksi.
 • Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic.
 • Obvladovanje osnov raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, vključno komunikacij v mednarodnem okolju.
 • Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.
 • Kooperativnost, delo v skupini, tako v interdisciplinarnem kot mednarodnem okolju.
Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

Možnosti izbirnih predmetov

Študent lahko izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:

 • šport
 • strokovni tuji jezik – angleščina
 • metode preciznih geodetskih merjenj
 • mestna prometna infrastruktura
 • gradbena mehanizacija
 • strokovni tuji jezik – nemščina

Vsi izbirni predmeti so na voljo tukaj

Prehodi med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:

 • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva in strojništva.
 • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo ni možen.


Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gradbeništvo,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.


Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje
 • potrdilo o plačilu postopka.

 

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Načini ocenjevanja
S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.
Možnosti za nadaljni študij
Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (1. stopnja) lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Brošura programa

naslovna slika brosure za gradbenistvoZa študij gradbeništva sem se odločil, ker so me vedno veselili predvsem naravoslovno-tehnični predmeti. Med študijem na naši fakulteti pridobiš številna znanja, ki ti bodo koristila v praksi. Študij je naporen in od študenta zahteva redno delo, vseeno pa je tudi veliko obštudijskih dejavnosti za sprostitev, ki jih za študente organizira Študentski svet fakultete.
Vid Lešič
Diplomant gradbeništva
Skip to content