Preskoči na vsebino
sl en
Gradbeništvo (VS) Visokošolski
strokovni
študijski
program

Gradbeništvo spada med najstarejše organizirane dejavnosti človeštva že od prazgodovine dalje. O tem pričajo mnoge monumentalne stvaritve, ki so se ohranile vse do današnjega časa. Z gotovostjo lahko trdimo, da je gradbeništvo v preteklosti bilo in bo tudi v prihodnosti eno od glavnih gonil razvoja človeške civilizacije. Postanite tudi vi del te uspešne zgodbe in sodelujte pri uresničitvi sanj o naprednih in trajnostno naravnanih gradnjah, ki bodo omogočale visoko kvaliteto bivanja in delovanja prebivalstva!

Pri študiju na visokostrokovnem študijskem programu Gradbeništvo 1. stopnje VS boste poleg temeljnih znanj pridobili veliko praktičnih izkušenj na področjih vodenja, priprave in organizacije gradbenih del, projektiranja konstrukcij, objektov in infrastrukture, sanacij objektov, gradbenega nadzora, varstva pri delu, spoznali in praktično preizkusili boste tudi širok spekter gradbenih materialov in tehnologij gradnje.

Po zaključku študija boste lahko delali in sodelovali pri vseh segmentih gradnje objektov, od izkopa gradbene jame, pa do predaje objekta v končno uporabo. Pravtako boste lahko delovali kot strokovnjak v lokalni ali državni upravi ter na drugih strokovnih delovnih mestih, povezanih z gradbeništvom. Študij nudi tudi možnost nadaljevanja izobraževanja na 2. stopnji Gradbeništva na FGPA.

Če vas zanima dinamično, kreativno in inovativno delo, se nam pridružite na študiju Gradbeništva VS na FGPA!

3 leta 6 semestrov
180 kreditnih točk
redni način študija

NAZIV

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS) – dipl. inž. gradb. (VS)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS) – dipl. inž. gradb. (VS)


SHEMA PREDMETNIKAPogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gradbeništvo so:

 • Program v obveznem delu daje splošno praktično usmerjeno gradbeno izobrazbo, poglobljena specialna znanja pa so zajeta v izbirnih modulih in predmetih, ki predstavljajo skupaj 20 ECTS oziroma 11,1% vse študentove obveznosti. Tako sestavljen program omogoča študentu večjo preglednost gradbene problematike, učinkovitejše sodelovanje pri reševanju kompleksnejših gradbenih problemov, večjo fleksibilnost pri zaposlovanju in po potrebi lažje pridobivanje raznih specialnih znanj. S tem je takšen program, posebno za Slovenijo, ki je relativno majhno gospodarstvo, primernejši kot bolj specialni program kjer je učinkovita zaposlitev samo v okviru dela na specialnem področju.
 • Program je usmerjen v praktično in inovativno reševanje praktičnih problemov, kjer se pri pridobivanju znanja izhaja iz analize konkretnih praktičnih problemov, nato se uvede abstrakcija in – Program bo študentom razvijal kritično in inovativno miselnost ter jih usposobil za korektno in sodobno reševanje vseh enostavnejših in običajnih praktičnih problemov v gradbeništvu
 • diplomant bo dovolj jasno poznal katere naloge lahko samostojno in pravilno izvede. Naloge, ki pa presegajo okvir njegovega znanja, pa bo sposoben formulirati in predati v reševanje ustreznim strokovnjakom.
 • Poudarek razvijanju sposobnosti za razumevanje in reševanje praktičnih problemov z upoštevanjem veljavne slovenske in evropske normative in regulative v gradbeništvu.
 • Študijski program, ki daje dovolj osnovnega splošnega teoretičnega znanja, splošnega in posebnega strokovnega znanja in dela na praktičnih projektih, da lahko diplomant povezuje specifična znanja in specialnosti s področja gradbeništva.
 • Z izbirnimi moduli in izbirnimi predmeti bo program omogočal, da bodo študentje dobili poglobljena posebna strokovna znanja.
 • Z delom na celovitih praktičnih projektih tekom študija ter praktičnim usposabljanjem v gospodarstvu se bodo študentje seznanili s praktičnimi problemi in njihovimi rešitvami ter se usposobili za njihovo samostojno reševanje.
 • Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju predvsem praktičnih inženirskih problemov samostojen ter sposoben komuniciranja in povezovanja delovanja strokovnjakov različnih področij, ki sodelujejo pri optimalni realizaciji praktičnih nalog, ki so v okviru ali pa se prepletajo z gradbeništvom.
 • Zadostiti vsebini pričakovanih znanj za področje gradbeništva kot to zahteva gradbena stroka predvsem v Sloveniji in Evropski uniji ter tudi širom v svetu.
 • Znatno usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost.
 • Izobraziti lik strokovnjaka s področja gradbeništva v skladu z evropskimi smernicami in mednarodno primerljivostjo programa, ki se lahko po končanem študiju zaposli tudi širom Evropske unije.
 • 24.12.2014 je združenje FEANI (FEANI EMC) potrdilo visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo – in je tako le-ta sedaj vnesen tudi v t.i. FEANI INDEX program. Absolventi inženirskih programov, ki so vpisani v FEANI INDEX, imajo skladno s pravili FEANI pravico, da si pridobijo naziv EUR-ING, pri SIZ (NC SI FEANI) lahko zaprosijo za evropsko inženirsko kartico Engineering card, ki postaja vseevropski strokovni identifikacijski dokument za inženirje.
 • Čeprav program zagotavlja ustrezno zaokroženo izobrazbo iz gradbene stroke, je eden izmed njegovih ciljev, da diplomanta usposobi in motivira za nadaljnje izpopolnjevanje.

 

Študentje bodo v visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gradbeništvo v okviru splošnih kompetenc pridobili predvsem:

 • Usposobljenost, da bodo na podlagi osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, informatike, geodezije, inženirske etike, osnovnih ved gradbene stroke ter osnovnih strokovnih znanj gradbene stroke sposobni projektiranja in izvajanja gradbenih del v smislu ustrezne kakovosti in cene ter izvajati neodvisno strokovno presojo gradbenih problemov na podlagi znanstvene in strokovne analize in sinteze.
 • Sposobnost predvidevanja rešitev ter posledic.
 • Obvladovanje osnov raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter sposobnost kritične in samokritične presoje.
 • Komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem in mednarodnem okolju
 • Avtonomnost v strokovnem delu
 • Etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.
 • Sposobnost uporabe znanja v praksi.
 • Sposobnost in smisel za reševanja praktičnih problemov.
 • Kooperativnost za delo v skupinah v domačem in mednarodnem okolju
 • Usposobljenost kreativnega dela v timu gradbenih projektantov in izvajalcev gradbenih del.
 • Usposobljenost povezovanja osnov inženirske ekonomike in problematike varstva okolja s problematiko projektiranja gradbenih konstrukcij in gradbenih izdelkov.
 • Kreativnost in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija
Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 180 ECTS.

Možnosti izbirnih predmetov

Študent lahko izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:

 • šport
 • strokovni angleški jezik
 • strokovni nemški jezik
 • planiranje prometa
 • izolacijski materiali v gradbeništvu

vsi izbirni predmeti so na voljo tukaj

Prehodi med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.
  Prehajajo lahko s področja gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva, strojništva in s področja drugih tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
 • Vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gradbeništvo je možen s področja gradbeništva in sorodnih tehničnih področij.

 

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Gradbeništvo,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

 

Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

  • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
  • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
  • potrdilo o plačilu postopka.

   

  Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Možnosti za nadaljni študij

Diplomant študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.


Brošura programa

naslovna slika brosure za gradbenistvoS študijem na FGPA sem pričel leta 2011 po končani II. gimnaziji v Mariboru. Že kot otrok sem z zanimanjem opazoval dogajanja na okoliških gradbiščih, zato mi ni bilo težko ugotoviti, kaj je tisto, kar me veseli. Kasneje, v obdobju srednje šole, sem vedel, da je to področje, na katerem želim delovati, in tako sem se vpisal na FGPA. Če izbereš študij, ki te veseli, potem ne moreš zgrešiti.
Matic Ledinek
Diplomant gradbeništva
Skip to content