Preskoči na vsebino
sl en
gospodarsko inženirstvo (UN) Univerzitetni
študijski
program

Imate posluh za gospodarnost? Bi želeli inženirska znanja nadgraditi s poslovno-ekonomskimi znanji? Ste iznajdljivi in inovativni?

Na študijskem programu Gospodarsko inženirstvo-smer gradbeništvo 1. stopnje boste pridobili temeljna in strokovna inženirska znanja s področja gradbeništva ter ekonomsko-poslovna znanja, ki vas bodo usposobila za uspešno poslovanje v gradbenem okolju. 

Na interdisciplinarnem študijskem programu Gospodarsko inženirstvo-smer gradbeništvo 1. stopnje se boste naučili snovati pravilne inženirske rešitve in hkrati znali upoštevati načela organiziranja in gospodarnosti.  Študij vključuje predavanja, veliko praktičnega dela v sklopu vaj, razne ekskurzije ter prakso v podjetju. Poglavitne vsebine so vezane na razumevanje tehničnega področja gradbeništva (cca 2/3 obsega celotnih vsebin) ter področja ekonomskih in poslovnih ved (cca 1/3 obsega celotnih vsebin). V zadnjem letniku se študij usmeri tudi v integracijska znanja iz gradbene ekonomike ter organizacije in managementa v gradbeništvu. Skozi študij se boste usposobili za vodenje gradbenih projektov vse od ideje do zgrajenega objekta

Opomba: Študij gospodarskega inženirstva-smer gradbeništvo se na FGPA izvaja dvostopenjsko v skladu z Bolonjsko deklaracijo (ŠP Gospodarsko inženirstvo 1. stopnje se izvaja 3 leta, ŠP Gospodarsko inženirstvo 2. stopnje pa 2 leti).

3 leta 6 semestrov
180 kreditnih točk
redni način študija

NAZIV

DIPLOMIRANI GOSPODARSKI INŽENIR (UN) – dipl. inž. gradb. (UN)

DIPLOMIRANA GOSPODARSKA INŽENIRKA (UN) – dipl. inž. gradb. (UN)


SHEMA PREDMETNIKAPogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program GING-smer Gradbeništvo se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk.
Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji:

 • Izobraževanje široko razgledanega diplomanta, ki bo pri reševanju inženirskih problemov sposoben inovativnega povezovanja različnih področij.
 • Študentu omogočiti prehajanje med sorodnimi dodiplomskimi programi.
 • Zadostiti vsebini pričakovanih znanj za področje gradbeništva kot to zahteva slovenska gradbena stroka.
 • Ponuditi študijski program, ki povezuje vsa specifična znanja in specialnosti s področja gradbeništva, kar omogoča diplomantu po končanem programu nadaljevanje študija na podiplomskem študijskem programu »Gradbeništvo« ali sorodnih podiplomskih programih.
 • Usklajenost študijskega programa z Bolonjsko deklaracijo, kar posredno omogoča mednarodno primerljivost in prehodnost.
 • Izobraziti lik strokovnjaka s področja gradbeništva v skladu z evropskimi smernicami ter z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti po končanem študiju nadaljevanje podiplomskega študija na inštitucijah širom Evrope ali sveta, kakor tudi možnost zaposlovanja diplomantov v evropski uniji.
 • Cilj novega programa je tudi zagotavljanje boljše prehodnosti študentov s poudarkom na povečanem individualnem delu pod vodstvom mentorja (tutorja) v višjih letnikih.
 • Zaradi želje po kasnejši akreditaciji programa za naziv Euro-ing. zagotoviti usklajenost programa z minimalnimi zahtevami združenja FEANI:
  a. Matematika in naravoslovje vsaj 20 % vseh ECTS.
  b. Višja matematika (linearna algebra, analitična geometrija, diferencialni in integralni račun, numerična analiza, operacijske raziskave, …) vsaj 24 ECTS.
  c. Tehniški predmeti vsaj 60 % vseh ECTS pri tri letnem študiju in 50 % pri daljšem študiju.
  d. Ne-tehniški predmeti (komunikacijske spretnosti, ekonomika, management, skupinsko delo, pravo, varnost, okolje, jeziki, …) okoli 10 % vseh ECTS.
 • Cilj programa je tudi, da je omogočeno prehajanje med bolonjskimi študijskimi programi – ni pa to temeljni cilj.
  Preverjanje učnih izidov je skladno z učnim načrti posameznih predmetov, ki zajemajo vsebine skladne s temeljnimi in ostalimi cilji študijskega programa.

 

Splošne kompetence:

 • široka, analitična in integrativna tehnična znanja ter znanja o poslovanju in managementu,
 • razumevanje povezave med tehniško-tehnološkim področjem in ekonomsko-poslovnimi znanji
 • sposobnost uporabe interdisciplinarnih znanj v svojem poslovnem okolju za reševanje kompleksnih tehniških in poslovnih vprašanj,
 • sposobnost ustvarjalnega razmišljanja,
 • sposobnost inovativnega razmišljanja in delovanja v okviru vseh poslovnih procesov v podjetju,
 • zmožnost razumevanja funkcioniranja organizacij v okolju in načinov njihovega upravljanja in vodenja,
 • razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi, ljudmi in na različnih ravneh delovanja organizacij,
 • zmožnost razumevanja vplivov zunanjega okolja (ekonomsko, politično, kulturno, etično, pravno, socialno….) na različnih ravneh (lokalno, mednarodno, globalno) na razvoj in vodenje organizacij,
 • znanja o razvoju izdelkov in storitev, projektiranju, konstruiranju, materialih, tehnologijah ipd,
 • znanja o managementu (procesi, postopki, praksa učinkovitega managementa v organizacijah) in odločanju v organizacijah.
Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

Možnosti izbirnih predmetov

Študent lahko izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:

 • podjetništvo
 • osnove upravljanja in strateškega managementa
 • veščine komuniciranja
 • marketinško kominiciranje
 • stroškovno računovodstvo
 • celovite informacijske rešitve
 • izbrana poglavja iz goedezije in gisov

vsi predmeti so na voljo tukaj

Prehodi med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje GING-smer Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja gospodarskega inženirstva, gradbeništva in strojništva..
 • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje GING-smer Gradbeništvo ni možen.

 

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje GING-smer Gradbeništvo,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
 • Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

 

Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

 

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Možnosti za nadaljni študij

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (1. stopnja) lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.


Brošura predmeta

naslovnica brosure za program gingPo prvem semestru študija programa GING na FGPA sem prepričana, da sem izbrala več kot odličen program, ki mi ponuja vpogled tako v gradbeništvo kakor tudi v ekonomijo, ki je v današnjih dneh nekaj nepogrešljivega na vsakem koraku. Menim, da je prav zaradi tega poklic gospodarskega inženirja eden izmed tistih, ki bodo gradili našo prihodnost.
Tjaša Fekonja
Diplomantka GING-a
Skip to content