Preskoči na vsebino
sl en
arhitektura (UN) Univerzitetni
študijski
program

Ste ustvarjalni? Imate predstavo o tem, kako oblikovati prostore? Želite svoj čut za estetiko združiti s tehnološkim znanjem?

Na študijskem programu Arhitektura 1. stopnje boste pridobili temeljna in specifična uporabna znanja, ki vam bodo omogočila ne le načrtovanje objektov, temveč tudi načrtovanje sodobnih mest.

Na študijskem programu Arhitektura 1. stopnje se boste naučili načrtovati prostore za bivanje, delo in prosti čas. Študij vključuje predavanja rednih in gostujočih profesorjev iz prakse, veliko praktičnega dela na projektih ter številne ekskurzije. Poglavitne vsebine so vezane na arhitekturno projektiranje kot kompleksen ustvarjalen proces. Pridobili boste tudi znanje o konstrukcijah, materialih in tehničnih principih gradnje. Poznavanje arhitekturne zgodovine in teorije vam bo služilo kot vir navdiha. Raznolike predstavitvene metode pa vam bodo pomagale, da boste svoje ideje prenesli na ‘papir’ in v realnost.

 

Opomba: Študij arhitekture na FGPA se izvaja dvostopenjsko v skladu z Bolonjsko deklaracijo (ŠP Arhitektura 1. stopnje se izvaja 3 leta, ŠP Arhitektura 2. stopnje pa 2 leti).

3 leta 6 semestrov
180 kreditnih točk
redni način študija

NAZIV

DIPLOMIRANI INŽENIR ARHITEKTURE (UN) – dipl. inž. arh. (UN)

DIPLOMIRANA INŽENIRKA ARHITEKTURE (UN) – dipl. inž. arh. (UN)


SHEMA PREDMETNIKAPogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program Arhitektura se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu nadarjenosti 60 % točk,
 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 20 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu nadarjenosti 60 % točk,
 • splošni uspeh pri poklicni maturi 15 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 5 % točk.
Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji študijskega programa arhitekture prve stopnje vključujejo:

 • izobraziti strokovnjaka s področja arhitekture v skladu z evropskimi smernicami ter diplomantu po zaključku mednarodno primerljivega programa omogočiti nadaljevanje drugostopenjskega študija doma in v tujini,
 • pridobiti projektantske in prostorsko načrtovalske veščine, povezane s predstavitvenimi tehnikami in oblikovanjem,
 • pridobiti naravoslovno-tehnična znanja, podprta s sorodnimi družboslovnimi ter humanističnimi vsebinami,
 • usposobiti diplomanta na področju arhitekturnega, urbanističnega in prostorskega načrtovanja, tako v estetskem, kakor tudi v tehničnem smislu, v povezavi s poznavanjem zgodovine arhitekture ter z njo povezanih umetnosti, tehnologije in znanosti,
 • pridobiti izkušnje za interdisciplinarno delo v skupini ter sposobnost uporabe znanja v praksi.

 

Pridobili in obvladali bodo zlasti znanja s področja:

 • arhitekturnega projektiranja,
 • urbanističnega in krajinskega načrtovanja v povezavi z osnovami okoljevarstvenega načrtovanja,
 • zasnov arhitektonskih konstrukcij ter specifičnih inženirskih znanj, vezanih na načrtovanje in gradnjo objektov,
 • tehničnega segmenta »delovanja« stavbe s ciljem kvalitetnega bivanja
 • procesov planiranja in vodenja projektov ter osnov ekonomike grajenja,
 • razumevanje vzpostavljanja harmoničnega odnosa med človekom in stavbami, med stavbami in njihovim okoljem s ciljem zadovoljevanja človekovih potreb in vzpostavljanja ustreznega merila,
 • razumevanje etičnih prvin poklica arhitekta in njegove vloge v družbi
Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

Možnosti izbirnih predmetov

Študent lahko izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:

 • prostor mesta
 • metodologija ocenjevanja vplivov na okolje
 • digitalna prefabrikacija
 • značilnosti kolektivne stanovanjske gradnje
 • oblikovanje interierja
 • šport
 • geotehnika v arhitekturi
 • lesene energijsko učinkovite stavbe
 • mednarodni projekt 1
 • družbeno regenerativna arhitektura
 • geodezija-GIS / izbrana poglavja
Prehodi med študijskimi programi

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo :

 • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Arhitektura, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Prehajajo lahko s področja iz arhitekture in arhitekturi sorodnih področij (krajinska arhitektura, urbanizem).
 • Vpis višješolskega diplomanta v univerzitetni študijski program 1. stopnje Arhitektura ni možen.

 

Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Arhitektura,
 • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
 • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
 • Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij.

 

Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:

 • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
 • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
 • potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Načini ocenjevanja

S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so za vsako učno enoto navedene oblike preverjanja in ocenjevanja študentov. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (1. stopnja) lahko nadaljuje z magistrskim študijem (2. stopnja) skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.


Brošura programa

naslovna slika brosure za arhitekturoIzbira študija arhitekture je bila definitivno prava odločitev. Ni mi dala samo standardnega znanja in veščin, ampak tudi širino in me prisilila, da potujem, odkrivam tuja mesta, spoznavam ljudi iz celega sveta, tuje kulture. Arhitekt je poklic, ki traja celo življenje, ker želja po ustvarjanju, kreativi nikoli ne izgine, in je poklic, ki ga imam najraje.
Matic Kašnik
ŠTUDENT ARHITEKTURE
Skip to content